בדיקת מפוחים: מתבצעת לפי תקן 1001,במקומות אשר קיימת בהם מערכת פינוי עשן תקינה – מצטמצם משמעותית הנזק לנפש ולרכוש.

הבדיקה כוללת מפוחים לפינוי עשן 250/400C ̊, חלונות עשן, מדפי אש ועשן ,משתיקים, תעלות פח, אטימת מעברי אש, מערכות דיחוס חדרי מדרגות, תריסים.